Haarwerk Plus
gespecialiseerd in haarwerk
Haarwerk Plus
gespecialiseerd in haarwerk
Haarwerk Plus
gespecialiseerd in haarwerk

Haarwerk Plus, gevestigd Gedempte Molenwijk 22 te Heerenveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nr. 01077516 0000

OMSCHRIJVINGEN 1 Klant : (aspirant -) koper c.q (aspirant -) opdrachtgever Leverancier : de (rechts -) persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant.

Product : haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier

levert met betrekking tot haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.

TOEPASSELIJKHEID 2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven /offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease

overeenkomsten) tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

AANBIEDING EN AANVAARDING 3 Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk

anders is aangegeven. 4 Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een overeenkomstformulier is ingevuld en

dit door beide partijen mondeling of schriftelijk is overeengekomen , dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt. Zodra er een

factuur voor de klant wordt gemaakt is er een overeenkomst gesloten.

PRIJZEN 5 Alle prijzen zijn incl. B.T.W, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de

overeenkomst te ontbinden. 6 In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de klant niet

gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

ANNULERING 7 Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de

overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal hetgeen hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte

kosten. 8 Indien de klant de overeenkomst na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat

de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 100,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 100,-. 9

Annulering na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs. 10 Indien een klant een afspraak voor een

behandeling niet binnen 24uur annuleert middels mail, voice-mail of telefoon brengen wij 50% van de geplande behandeling in rekening als "NO SHOW".

LEVERINGSTERMIJN 11 Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De levertijd ( daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging) gaat in op de dag van de totstandkoming van

de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 12 weken bedragen. 12 Indien, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 12

weken geschied, zal de leverancier nogmaals een termijn van 12 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren. (Mocht de klant hierdoor onverhoopt in een probleemsituatie komen, dan zal de

leverancier zorg dragen voor een kosteloze tussenoplossing). 13 Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter

zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 14 Indien een opdracht als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen

enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet

mogelijk zijn.

BETALING 15 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 100% van de overeengekomen prijs binnen 5 werkdagen te worden voldaan, er zal een bewijs van betaling worden verstrekt. 16 In geval van niet tijdige

betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van

de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald. 17 Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in verband met de wanbetaling van

de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten , daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of

buiten rechte. 18 De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15% (incl. BTW) van het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal €

50,- zullen bedragen.

RECLAME 19 De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur, haardichtheid of model , van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen

tot niet-acceptatie of reclame. 20 Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van

de goederen, zodat hij op die gronden naderhand niet kan reclameren. Indien de klant goederen middels de post heeft ontvangen dient deze binnen 24uur te reclameren in geval van afwijkingen in het model,

de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen. 21 Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een

termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk. 22 Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen

ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit persoonlijk melden aan de

leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclame. 23 Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het

product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden. De klant heeft geen recht op een niet goed geld terug garantie als blijkt dat de

klant door psychologische redenen besluit dat een haarwerk niet het beoogde psycholgische effect heeft, het dragen van een haarwerk is een non-medische oplossing en geeft nooit een verglijkbaar resultaat

als echt bio-haar.

GARANTIE 24 De leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de Premium en Confectie haarwerken gedurende 6 maanden na aflevering. Voor de Disposable haarwerken geldt een

afwijkende garantie termijn dit doordat deze gezien de ultra kwetsbare matarialen een levensduur hebben van minimaal 6 weken en maximaal 4 maanden hierdoor beperken wij de garantie tot de

geadviseerde levensduur. In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met

inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier. De leverancier kan enkel geen garantie geven op het scheuren van materialen. 25 Iedere garantie vervalt bij gebruik van het

product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het

geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en / of behandeld

EIGENDOMSVOORBEHOUD 26 De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd. AANSPRAKELIJKHEID 27 De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en / of allergische

reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en / of derden. 28 De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van

het door de klant reeds betaalde bedrag .

OVERMACHT 29 Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen. 30 In geval van verhindering tot

uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan

de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

ONTBINDING 31 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in

staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling , stillegging of liquidatie van de klant, is de leverancier gerechtigd

om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en / of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten

dele te ontbinden , zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

GEHEIMHOUDING 32 Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de ander partij, voorzover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had

moeten begrijpen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte materialen en methoden , één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen

erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier / fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.

TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN 33 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht. 34 Alle geschillen , welke tussen de leverancier en de klant

zouden kunnen ontstaan , zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast

gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats. 35 De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter , een geschil tussen de leverancier en de klant omtrent

de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende geschillencommissie, middels een procedure die genoemde geschillencommissie hanteert. Een geschil

wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van een dergelijke geschillencommissie is voor zowel de

klant als de leverancier in dat geval bindend.